Reklamácia

Aktuálne 11882 produktov skladom

Reklamácia

Tento reklamační řád obchodní společnosti A Spirit, a.s., jehož plné znění zde uvádíme, byl vypracován v souladu s novým Občanským zákoníkem.
V případě, že Vámi zakoupený produkt v zákonné lhůtě shledáte vadným, prosíme o bližší seznámení s našimi podmínkami uplatnění práva kupujícího z vadného plnění.
Následně prosíme o řádné vyplnění Reklamačního formuláře (ke stažení zde) a zaslání zboží na naši centrálu v Praze 4, Vrbova 19. Samozřejmě nás můžete také navštívit osobně na naší centrále/kamenné prodejně, kde bude s Vámi reklamační protokol sepsán přímo naším pracovníkem.

Práva a povinnosti z vadného plnění


1. Společnost A Spirit a.s. odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány,
plní společnost A Spirit a.s. v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí Zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku
nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Kupní smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Kupní smlouva. Určí-li
Kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení Zboží rozdílně, nikoli však rozporně, musí Zboží odpovídat Kupní smlouvě i vzorku nebo
předloze.
3. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí společnost A Spirit a.s. Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným
pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří společnost A Spirit a.s. Zboží pro přepravu.
4. Vyplývá-li z Kupní smlouvy nebo z povahy Zboží, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství společnost A Spirit a.s. Má
se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného v Kupní smlouvě.
5. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 1. a odst. 2. těchto Podmínek. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu
se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.
6. Plyne-li z prohlášení společnosti A Spirit a.s. nebo z dokladu o předání, že společnost A Spirit a.s. dodala menší množství Zboží,
nevztahují se na chybějící Zboží ustanovení o vadách.
7. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až
později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost A Spirit a.s. způsobila porušením své povinnosti. Povinnosti
společnosti A Spirit a.s. z případné záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
8. Při předčasném plnění může společnost A Spirit a.s. odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí
Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
9. Ustanovení čl. IX. odst. 8. těchto Podmínek platí obdobně i pro vady dokladů.
10. Práva Kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou Kupující předal společnosti A Spirit a.s. To
neplatí, prokáže-li společnost A Spirit a.s., že na nevhodnost předané věci Kupujícího včas upozornila a Kupující na jejím použití trval,
nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohla zjistit.
11. Způsobil-li vadu Zboží postup společnosti A Spirit a.s. podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které jí Kupující opatřil, použije se
ustanovení čl. IX. odst. 10. těchto Podmínek obdobně.
12. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní
smlouvy. To neplatí, ujistila-li ho společnost A Spirit a.s. výslovně, že Zboží je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě.
13. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (Zboží) a přesvědčí se o jejích vlastnostech
a množství.
14. Odesílá-li společnost A Spirit a.s. Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa určení.
15. Je-li Zboží během přepravy směrováno do jiného místa určení, anebo Kupujícím dále odesláno, aniž měl možnost Zboží prohlédnout, a
společnost A Spirit a.s. v době uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět o možnosti takové změny místa určení nebo
takového dalšího odeslání, může Kupující prohlídku odložit do doby, kdy je Zboží dopraveno do nového místa určení.
16. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci (nového Zboží) bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou Zboží,
c) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.
17. Kupující sdělí společnosti A Spirit a.s., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti A Spirit a.s.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se
ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost A Spirit a.s. vady v přiměřené lhůtě (viz čl. IX. odst. 27. těchto Podmínek) či
oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může
od Kupní smlouvy odstoupit.
18. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.
19. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z
Kupní ceny.
20. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může společnost A Spirit a.s. dodat to, co
chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost A Spirit a.s. odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním
nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
21. Neodstraní-li společnost A Spirit a.s. vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny,
anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti A Spirit a.s.
22. Do odstranění vady nemusí Kupující platit část Kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
23. Při dodání nového Zboží vrátí Kupující společnosti A Spirit a.s. na náklady společnosti A Spirit a.s. Zboží původně dodané.
24. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém Zboží
obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li Zboží, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se
tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti A Spirit a.s., co ještě vrátit může, a dá společnosti A Spirit a.s. náhradu do výše, v níž měl
z použití Zboží prospěch.
25. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.
26. Kupující je při Reklamaci povinen předložit doklad prokazující, že Zboží koupil u společnosti A Spirit a.s. (např. nákupní faktura) a
eventuálně na požádání i předcházející reklamační listy. Bez těchto dokladů nebude Reklamace uznána. Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od předání/doručení Zboží společnosti A Spirit a.s. nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve
vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté, bez mechanických nečistot a kompletní.
27. Společnost A Spirit a.s. a Kupující se dohodli, že Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění Reklamace.
28. V případě neoprávněné Reklamace si společnost A Spirit a.s. vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s posouzením
reklamované vady.
29. Jelikož společnost A Spirit a.s. je podnikatelem, uplatní se pro prodej Zboží vedle pravidel uvedených výše v tomto čl. IX. těchto
Podmínek i pravidla popsána níže v tomto čl. IX. odst. 30. až odst. 49. těchto Podmínek, ledaže je Kupujícím také podnikatel a při
uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.
30. Plnění, která se při prodeji Zboží obvykle neposkytují, je třeba zvláště ujednat.
31. Dodá-li společnost A Spirit a.s. Zboží na místo určené Kupujícím, převezme Kupující Zboží při dodání; v ostatních případech převezme
Kupující Zboží při prodeji.
32. Nepřevezme-li Kupující věc v době uvedené v čl. IX. odst. 31. těchto Podmínek, náleží společnosti A Spirit a.s. úplata za uskladnění.
Není-li ujednána její výše, platí za ujednanou výše obvyklá.
33. Společnost A Spirit a.s. odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost A Spirit a.s. odpovídá Kupujícímu,
že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost A Spirit a.s. nebo výrobce
popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost A Spirit a.s. uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle
používá,
c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
34. Připouští-li to povaha koupě, má Kupující právo, aby bylo Zboží před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
35. U zuživatelného Zboží se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u Zboží podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze Zboží
použít.
36. Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, lze Zboží prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného
Zboží. Společnost A Spirit a.s. Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
37. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném
Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou
lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
38. Ustanovení čl. IX. odst. 38. těchto Podmínek se nepoužije
a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy Zboží.
39. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu společnost A Spirit a.s. v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v
případě vadného plnění. Společnost A Spirit a.s. má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i svou obchodní firmu, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje
potřebné ke zjištění její totožnosti.
40. Je-li to potřebné, vysvětlí společnost A Spirit a.s. v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své
odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení společnost A Spirit a.s. zároveň uvede, že další práva
Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li
tomu povaha Zboží, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení Zboží obsahujícím uvedené údaje.
41. Ujednají-li společnost A Spirit a.s. a Kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To
neplatí, pokud společnost A Spirit a.s. a Kupující zkrátili tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního
Zboží; ujednali-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby. Společnost A Spirit a.s. a Kupující se dohodli na zkrácení
doby pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi použitého spotřebního Zboží, a to na polovinu zákonné doby.
42. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. IX. odst. 33. těchto Podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu
součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
43. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
44. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na
opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost A Spirit a.s.
nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že společnost A Spirit a.s. nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
45. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující
vadu sám způsobil.
46. Má-li Zboží vadu, z níž je společnost A Spirit a.s. zavázána, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má
Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.
47. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost A Spirit a.s. v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení
opravy a dobu jejího trvání.
48. Ujednají-li společnost A Spirit a.s. a Kupující ještě předtím, než Kupující může up