Odstúpenie od zmluvy

Aktuálne 11882 produktov skladom

Odstúpenie od zmluvy

Odstoupení od Kupní smlouvy


1. Společnost A Spirit a.s. je oprávněna odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy zejména v případech podstatného porušení Kupní smlouvy
ze strany Kupujícího. Za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména:
a) situace blíže popsaná v čl. IV. odst. 4. těchto Podmínek,
b) situace blíže popsaná v čl. V. odst. 7. těchto Podmínek,
c) situace blíže popsaná v čl. VII. odst. 7. těchto Podmínek,
d) situace blíže popsaná v čl. X. odst. 16. těchto Podmínek,
e) porušení kterékoliv povinnosti Kupujícího uvedené v čl. VI. odst. 3. těchto Podmínek (tj. zejména situace, kdy Kupující odmítne
potvrdit převzetí Zboží na Dodacím listu, jakož i situace, kdy to odmítne učinit způsobem popsaným v čl. VI. odst. 4. těchto
Podmínek),
f) porušení povinnosti Kupujícího potvrdit dopravci převzetí Zboží (viz čl. VI. odst. 6. těchto Podmínek).
2. Následující ustanovení čl. VIII. odst. 3. až odst. 14. těchto Podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy je Kupní smlouva uzavřena
s Kupujícím, který je spotřebitelem, prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku (viz 1820 a násl. občanského zákoníku).
Na ostatní Kupující se následující ustanovení nevztahují!
3. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží v souladu s ust. 1829
odst. 1 občanského zákoníku ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
4. Pro účely uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat
společnost A Spirit a.s. formou jednostranného právního jednání, a to:
a) emailem na adresu info@yshop.cz,
b) poštou na adresu A Spirit a.s., Vrbova 1427, Praha 4, PSČ: 147 00,
c) faxem na číslo 225 110 199.
Na webové stránce společnosti A Spirit a.s. (a to konkrétně zde:
http://reklama.yshop.cz/Vzorový_formulář_pro_odstoupení_od_smlouvy_2014.pdf) je umístěn vzorový formulář pro odstoupení od Kupní
smlouvy, který je Kupující oprávněn (nikoli povinen) využít.
5. Jakmile společnost A Spirit a.s. obdrží odstoupení od Kupní smlouvy, potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě
jeho přijetí.
6. Využije-li Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení (tj. lhůta 14 dnů) za zachovanou, pokud
Kupující v jejím průběhu odešle společnosti A Spirit a.s. oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.
7. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, je Kupující povinen zaslat nebo předat společnosti A Spirit a.s. bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od společnosti A Spirit a.s. obdržel, a to na své náklady (tj. přímé
náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující).
8. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a
hodnotě, v jakém Zboží převzal.
9. Kupující odpovídá společnosti A Spirit a.s. pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než
je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
10. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od Kupní smlouvy, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení Zboží doručit na adresu
sídla společnosti A Spirit a.s. spolu s přiloženým odstoupením s případným důvodem odstoupení od Kupní smlouvy (není podmínkou),
s číslem daňového dokladu a uvedením čísla bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti.
11. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu společnost A Spirit a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení
od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání Zboží (Kupující má totiž právo na dodání Zboží zdarma),
které od něho na základě Kupní smlouvy přijala. Pro vrácení peněžních prostředků použije společnost A Spirit a.s. stejný platební
prostředek, který použil Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak (viz čl. VIII. odst. 11. těchto
Podmínek). V žádném případě tím nevzniknou Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, společnost A Spirit a.s.
5
není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží společnosti A
Spirit a.s. odeslal.
12. Kupující bere na vědomí, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností A Spirit a.s. a Kupujícím
uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a
Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto
nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného
obohacení dobře možné, má společnost A Spirit a.s. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
13. Kupující nemůže v souladu s ust. 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a společnost A Spirit a.s. před uzavřením smlouvy sdělila Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení
od smlouvy,
b) o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti A Spirit a.s.
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávislých na vůli společnosti A Spirit a.s.,
d) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení
jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud společnost A Spirit a.s. tato plnění poskytuje v určeném
termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost A Spirit a.s. před uzavřením smlouvy sdělila Kupujícímu, že
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.