Ochrana osobných údajov

Aktuálne 11882 produktov skladom

Ochrana osobných údajov

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost zpracovává některé osobní údaje zákazníků či potenciálních zákazníků a návštěvníků
našich webových stránek https://www.yshop.sk/ (dále jen e-shop) a naší kamenné prodejny, která
se nachází na adrese Praha 4, Vrbova čp. 1427, PSČ 147 00 (dále jen kamenná prodejna), a je tudíž
správcem osobních údajů. Pro naši společnost je ochrana soukromí důležitá, a proto Vás
informujeme o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti s jejich zpracováním. Tyto
informace mohou být v případě potřeby či změny okolností aktualizovány, a to i prostřednictvím
našich webových stránek v sekci OCHRANA SOUKROMÍ. Osobní údaje zpracováváme v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení) a příslušnými
právními předpisy.

I. JSME SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost A Spirit a.s., IČ: 25708716, se sídlem Praha 4,
Vrbova čp. 1427, PSČ 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 5634. Pro účely komunikace v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete použít
následující kontakty:
Emailová adresa: info@yshop.cz
Doručovací adresa: Praha 4 - Braník, Vrbova 1427/19, PSČ 147 00

II. V JAKÝCH SITUACÍCH ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? ZA JAKÝM ÚČELEM
TAK ČINÍME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?


Osobní údaje zpracováváme v následujících situacích:
Kupujete zboží v našem e-shopu nebo se registrujete v našem e-shopu
Kupujete zboží v naší kamenné prodejně nebo navštívíte naši kamennou prodejnu
Navštívíte naši webovou stránku
Chcete zasílat naše obchodní sdělení, nabídky či newslettery
Osobní údaje obecně zpracováváme na základě jednoho či více následujících právních titulů:
Nezbytnost pro plnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
Nezbytnost pro splnění našich právní povinností
Ochrana oprávněných zájmů naší společnosti a třetích osob
Vašeho souhlasu
Konkrétní právní titul odpovídá konkrétní situaci a účelu zpracování. Více informací k tomu naleznete
v následujících odstavcích.

1. Kupujete zboží v našem e-shopu nebo se registrujete v našem e-shopu

V případě, že se registrujete v našem e-shopu nebo chcete udělat objednávku v našem e-shopu (což
lze i bez registrace), zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný k řádné
identifikaci, případně i registraci, a ke splnění našich smluvních závazků dle smlouvy o koupi zboží,
dále k plnění našich zákonných povinností, zejména povinností vyplývajících z daňových a účetních
zákonů, a k ochraně našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob. Oprávněnými
zájmy jsou určení a uplatňování právních nároků naší společnosti, našich spolupracovníků a
dodavatelů, předcházení sporům, mimosoudní řešení sporů a vedení klientské databáze pro vnitřní
účely naší společnosti.

Za uvedenými účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
emailová adresa,
jméno a příjmení,
telefon,
adresa (ulice a číslo domu, město, PSČ, stát),
v případě, že kupujete zboží či se registrujete jako podnikatel, pak rovněž IČ, fakturační adresa
(ulice a číslo domu, město, PSČ, stát) a případně název společnosti,
dodací adresa, je-li odlišná (ulice a číslo domu, město, PSČ, stát).

V případě registrace zpracováváme emailovou adresu, která slouží zároveň jako login.

Dále zpracováváme údaje o vzájemné emailové a jiné elektronické a písemné komunikaci (obsah
komunikace), které usnadňují plnění smluvních povinností a které potřebujeme pro určení a
uplatňování právních nároků apod., údaje o poskytovaných službách (smluvní údaje), které
potřebujeme pro splnění našich smluvních povinností a pro to, abychom Vám mohli poskytnout co
nejlepší a nejvhodnější služby, případně pro určení a uplatňování právních nároků. V případě
registrovaného uživatele pak smluvní údaje mohou sloužit rovněž k určení případné slevy pro
registrované uživatele.
Ke zpracování uvedených osobních údajů pro uvedené účely nepotřebujeme Váš souhlas. Právním
důvodem pro zpracování osobních údajů za uvedenými účely je nezbytnost pro plnění smlouvy a
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, nezbytnost pro splnění našich právních
povinností a ochrana oprávněných zájmů naší společnosti a třetích osob. Uvedené údaje získáváme
přímo od Vás a jsou nezbytné pro samotnou registraci a učinění objednávky a uzavření či plnění
smlouvy.

2. Kupujete zboží v naší kamenné prodejně nebo navštívíte naši kamennou prodejnu

V případě, že navštívíte naši kamennou prodejnu, je možné učinit registraci prostřednictvím našeho
prodavače na kamenné prodejně, který Vám pomůže vyplnit registraci. V takovém případě
zpracováváme stejné údaje, jako v případě registrace zákazníka na e-shopu (viz předchozí bod).
V případě, že si v naší kamenné prodejně budete chtít koupit zboží jako podnikatel anebo si budete
chtít koupit zboží, jehož cena přesahuje částku, na kterou lze vystavit anonymní doklad, anebo si
budeme chtít koupit zboží, které nemáme na kamenné prodejně a budeme Vám ho doručovat
později, zpracováváme stejné údaje, jako v případě objednávky činěné prostřednictvím e-shopu (viz
předchozí bod).
V těchto případech platí o zpracování osobních údajů to, co je uvedeno v předchozím bodě, včetně
právního základu zpracování, účelu zpracování a zdrojů, ze kterých získáváme osobní údajů.
V naší kamenné prodejně dále pořizujeme obrazové záznamy prostřednictvím bezpečnostních kamer,
a to pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti a třetích osob, konkrétně pro účely
ochrany majetku naší společnosti a života, zdraví a majetku třetích osob (zejména jiných návštěvníků
či zákazníků, prodejců, zaměstnanců a jiných spolupracovníků). Vstup do prodejny je označen
cedulkou s informací o tom, že je pořizován kamerový záznam prostor prodejny, kdo je správcem a
kde lze nalézt bližší informace. Informace o kamerových záznamech jsou k dispozici v kamenné
prodejně. Ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů nepotřebujeme Váš
souhlas, osobní údaje zpracováváme, neboť jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší
společnosti a třetích osob.

3. Pokud navštívíte naši webovou stránku

Za účelem zajištění lepšího fungování našich webových stránek, zajištění bezpečnosti webových
stránek a za účelem analýzy způsobu užívání a návštěvnosti našich webových stránek zpracováváme
údaje o Vašich aktivitách na našich webových stránkách (a to i pokud se neregistruje nebo pokud
neučiníte objednávku), a to za předpokladu, že nám toto povolíte nastavením svého internetového
prohlížeče. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem naší společnosti.
Uvedené zpracováváme za pomoci tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají
na Váš počítač a obsahují různé informace. Více informací o cookies a o druzích cookies, které
používáme, naleznete na našich webových stránkách v sekci COOKIES.

Naše webové stránky dále využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností
Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše zboží, naše
reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

4. Pro účely marketingu a zasílání nabídek našich služeb

Pro marketingové účely, tj. zasílání nabídek zboží prodávaného naší společností (motocyklové
doplňky a oblečení), a dále pro účely propagace činnosti naší společnosti v oblasti motocyklových
doplňků a oblečení, zasílání informací o pořádání akcí, nabídkách a zajímavostech v oblasti
motocyklových doplňků a oblečení (to vše formou obchodních sdělení a newsletterů), používáme
následující osobní údaje: jméno, příjmení a emailová adresa, a to pouze s Vaším předchozím
souhlasem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je vždy odvolatelný a lze jej odvolat
buď prostřednictvím odhlašovacího odkazu v našich obchodních sděleních či newsletterech anebo
prostřednictvím žádosti na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nám můžete udělit buď písemně v
kamenné prodejně anebo při registraci nebo objednávce na našem e-shopu. Souhlas se zpracováním
osobních údajů pro marketingové účely však není podmínkou registrace ani podmínkou učinění
objednávky a je tedy zcela na Vás, zda nám takový souhlas udělíte.

V tomto případě zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete.

III. JAK DLOUHOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od ukončení registrace či od ukončení poslední smlouvy
mezi námi (podle toho, který okamžik nastane později), nestanoví-li právní předpis delší archivační
lhůty, nebo pokud uložení údajů nebude v konkrétním případě nezbytné pro ochranu oprávněných
zájmů naší společnosti nebo třetích osob.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu budou osobní údaje uloženy po dobu
uvedenou v souhlasu, a pokud svůj souhlas odvoláte, pak budou osobní údaje smazány bezodkladně.
Osobní údaje však nebudou smazány v případě, že i po odvolání souhlasu budeme moci zpracovávat
osobní údaje na základě jiného právního titulu (např. v případě uzavřené smlouvy).

Záznamy z bezpečnostních kamer uchováváme po dobu 7 kalendářních dnů a následně jsou obrazové
záznamy smazány, nejsme-li v uvedené době informování o bezpečnostním incidentu - v případě
bezpečnostního incidentu uchováváme obrazové záznamy po dobu potřebnou pro vyřízení škodné
události či prošetření bezpečnostního incidentu či po dobu trvání daného řízení a případného
vymáhání nároků.

IV. PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE TŘETÍM OSOBÁM NEBO DO TŘETÍCH ZEMÍ?

Vaše osobní údaje běžně nepředáváme do třetích zemí (mimo Evropskou unii).
Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, a to v rozsahu potřebném pro splnění smlouvy, pro
splnění zákonné povinnosti či pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Zejména se jedná o
dopravce, zasílatele obchodní sdělení, poskytovatele služeb naší společnosti v oblasti účetní, daňové,
IT oblasti, a dále o státní orgány, a to dle konkrétního účelu zpracování a situace.

Vaše údaje v rozsahu potřebném pro dodání Vámi zakoupeného zboží, tj. jméno a příjmení/název, IČ,
adresa, emailová adresa a telefon, předáváme našim partnerským prodejnám v případech, kdy si
zvolíte osobní vyzvednutí objednaného zboží na některé z nich (seznam partnerských prodejen na
https://www.yshop.sk/kontakty) a/nebo následujícím smluvním dopravcům a smluvním
dodavatelům, kteří pro nás zajišťují předání zboží, a to podle Vámi zvoleného způsobu dopravy či
převzetí zboží:

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 26087961, (GLS),
Uloženka s.r.o., IČ: 24299162 (ULOŽENKA).

Vaše telefonní číslo a emailovou adresu jim předáváme, aby se s Vámi mohli domluvit na čase dodání
či vyzvednutí, který Vám bude vyhovovat, případně aby Vás mohli kontaktovat, pokud Vás
nezastihnou na dodací adrese nebo pokud si zboží nevyzvednete.

Vaše údaje v rozsahu potřebném pro plnění našich zákonných povinností, konkrétně v oblasti
účetnictví, daní, archivace a dále pro určení a uplatňování právních nároků, předáváme našim
smluvním partnerům, kteří pro nás zajišťují služby v těchto oblastech jako zpracovatelé, a dále
příslušným orgánům státní správy. V případě pojištění odesílaného zboží a při vzniku pojistné události
předáváme některé osobní údaje i pojišťovně.

Vaše údaje rovněž mohou být zpřístupněny osobám, které pro nás zajišťují chod našich IT systémů a
potřebují tyto údaje v konkrétním případě k vyřešení technického problému, uložení dat, zajištění
záloh ap.

Získané obrazové záznamy z bezpečnostních kamer předáváme v případě bezpečnostního incidentu,
a to poškozeným osobám, pojišťovnám nebo orgánům činným v trestním řízení, soudům či jiným
příslušným orgánům.

V. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

1. Právo na přístup

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, což znamená, že máte právo nás požádat o
potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na sdělení zejména toho, o
jaké kategorie osobních údajů se jedná, o účely zpracování, o příjemcích nebo kategoriích příjemců
osobních údajů a o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy apod.

2. Právo na opravu
Máte právo na to, abychom Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje opravili či doplnili.

3. Právo na výmaz
Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud nejsou splněny podmínky pro jejich
zpracování.

4. Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů
V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu nebo na základě
nezbytnosti pro plnění smlouvy, máte právo na to, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně aby tyto údaje byly
předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

6. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že je
nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob nebo pro účely přímého
marketingu.

7. Právo odvolat souhlas
V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte vždy právo
takový souhlas odvolat.

8. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje nebo
vyřizujeme Vaše žádosti či námitky, máte právo podat stížnost u naší společnosti či přímo u
dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pro uplatnění Vašich práv můžete použít formulář dostupný na našich webových stránkách v sekci
OCHRANA SOUKROMÍ. Abychom mohli Vaše žádosti či námitky zpracovat, je potřeba, abyste nám
sdělili Vaši totožnost a abychom mohli Vaši totožnost případně ověřit, aby nedošlo k poskytnutí
informací nesprávné osobě. V pochybnostech o totožnosti žadatele Vás můžeme požádat o
poskytnutí dodatečných informací nezbytných k prokázání Vaší totožnosti. Dovolujeme si Vás
informovat, že za účelem doložení plnění povinností správce bude písemná komunikace týkající se
vyřizování žádostí a námitek uchovávána. Součástí žádosti či námitky by mělo být i odůvodnění, jinak
nebudeme schopni takovou žádost či námitku náležitě posoudit a budeme ji muset odmítnout.

Bližší podmínky uplatnění práv subjektu údajů upravuje Nařízení.