Obchodné podmienky

Aktuálne 11882 produktov skladom

Obchodné podmienky


Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) vydává na základě 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) obchodní společnost A Spirit a.s., IČ: 257 08 716, se sídlem v Praze 4, Vrbova 1427,
PSČ: 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5634, tel.: 225 110 111, fax: 225 110
199, email: info@yshop.cz (dále také jen společnost A Spirit a.s.), jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení
předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů. Tyto Podmínky se uplatní na veškeré právní vztahy
vznikající mezi společností A Spirit a.s. jako prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé v souvislosti s prodejem Zboží
(co se rozumí Zbožím pro účely těchto Podmínek, je uvedeno v čl. II. odst. 8. těchto Podmínek).
2. Další informace o společnosti A Spirit a.s. jsou uvedeny zejména na webových stránkách http://www.yshop.cz.
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
4. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce společnosti A Spirit a.s., nevznikají žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log atd. společnosti A Spirit a.s nebo smluvních partnerů společnosti A Spirit a.s.,
není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II.

                                                                                                                                  Použité pojmy a termíny

1. Dodacím listem se rozumí dokument blíže specifikovaný v čl. VI. odst. 4. těchto Podmínek.
2. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi společností A Spirit a.s. a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě Zboží.
Kupní smlouvou se společnost A Spirit a.s. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt
vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí společnosti A Spirit a.s. kupní cenu. Kupní smlouva je
uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad
pojmů má přednost výklad Kupní smlouvy v českém jazyce.
3. Kupní cenou se rozumí cena Zboží, na které se smluvní strany Kupní smlouvy dohodly.
4. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami kupuje Zboží od společnosti A Spirit a.s. Vzhledem k platné právní úpravě
se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je ve smyslu ust. 419 občanského
zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této
činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související
s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná
jménem nebo na účet podnikatele.
5. Objednávkou se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího učiněné vůči společnosti A Spirit a.s. s cílem uzavřít se společností
Spirit a.s. Kupní smlouvu. Před podáním Objednávky, jež je Kupujícím činěna s použitím elektronických prostředků, je Kupujícímu
umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
6. Prodávajícím je společnost A Spirit a.s., která při uzavírání a plnění Kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti.
7. Reklamací se rozumí jednostranné právní jednání Kupujícího směřující k vytknutí vad(y) Zboží a k uplatnění konkrétního práva
(práv) z vadného plnění. Vadu lze vytknout buď označením vady Zboží, nebo popsáním projevu vady.
8. Zbožím se rozumí zboží nabízené a dodávané společností A Spirit a.s. v souladu s jejím předmětem podnikání. Jedná se zejména o
oblečení, propagační předměty a jiné doplňky k motocyklům. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na
Objednávce, daňovém dokladu (faktuře) a Dodacím listu. Tyto Podmínky neplatí pro nákup a prodej motocyklů, skútrů a náhradních
dílů k nim (na jejich prodej a koupi se vztahují jiné obchodní podmínky společnosti A Spirit a.s., které jsou taktéž k dispozici na
webových stránkách společnosti A Spirit a.s. (http://www.yshop.cz)). 

III.

Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy


1. Společnost A Spirit a.s. sděluje v souladu s ust. 1820 občanského zákoníku, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle
podmínek operátora Kupujícího, společnost A Spirit a.s. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případných nákladů na
dodání Zboží Kupujícímu, jak je blíže popsáno níže v těchto Podmínkách),
b) požaduje úhradu celé Kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím,
c) ceny Zboží jsou na webových stránkách provozovaných společností A Spirit a.s. uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně
veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody dodání Zboží;
v případě osobního odběru je náklad na dodání Zboží 0,- Kč,
d) v případě, že Kupující je spotřebitelem, má takový Kupující právo od Kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím
prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. VIII. těchto
Podmínek,
e) v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující (a to i Kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením
Zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Zboží, jestliže
toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
f) v případě, že Kupující, který je spotřebitelem, má stížnost, může tuto uplatnit u společnosti A Spirit a.s., jak je blíže popsáno v čl.
X. těchto Podmínek, příp. se lze obrátit se stížností na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru (viz zejména čl. X. těchto
Podmínek).

IV.

Kupní smlouva

(následující ustanovení čl. IV. těchto Podmínek platí pro Kupní smlouvy
uzavírané ústně či písemně v Provozovně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (emailu))
1. Výběr Zboží, o které má Kupující zájem, provede Kupující Objednávkou. Zboží, jež v okamžiku provedení Objednávky společnost
Spirit a.s. nabízí, je uvedeno na webových stránkách společnosti A Spirit a.s. http://www.yshop.cz nebo je vystaveno či jinak
zpřístupněno v provozovně společnosti A Spirit a.s. na adrese Vrbova 1427/19, PSČ: 147 00, Praha 4 Braník (dále jen Provozovna).
2. Objednávku je možné učinit přímo v Provozovně, a to ústně či písemně vyplněním a podepsáním formuláře, jež je v Provozovně
k dispozici, nebo elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (emailu). Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:
a) označení společnosti A Spirit a.s., a to uvedením obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla,
b) jméno a příjmení Kupujícího, který je fyzickou osobou, název či obchodní firmu Kupujícího, který je právnickou osobou,
c) u Kupujícího, který je fyzickou osobou, jeho bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště, u Kupujícího, který je právnickou osobou, jeho
sídlo,
d) u Kupujícího, který je podnikatelem, identifikační číslo a DIČ (má-li DIČ přiděleno),
e) označení Zboží (např. jeho číslo, název, jednotka a množství),
f) uvedení celkové Kupní ceny bez daně z přidané hodnoty,
g) uvedení celkové Kupní ceny s daní z přidané hodnoty,
h) forma úhrady Kupní ceny (viz čl. VII. těchto Podmínek),
i) forma dodání objednaného Zboží (viz čl. VI. těchto Podmínek),
j) místo převzetí Zboží Kupujícím,
k) v případě písemné Objednávky učiněné v Provozovně na předepsaném formuláři podpis Kupujícího (či jeho zástupce) a čitelně
napsané či natištěné jméno a příjmení osoby, která podpis učinila a